ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය – කොළඹ කොට්ඨාශය

අං: කොට්ඨාශය ව්‍යාපාර නාමය ලියාපදිංචිය සඳහා අදාළ ආයතනය ආයතනයේ දුරකථන අංකය
1. කොළඹ කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 011 – 2074690

011 – 2078390

2. තිඹිරිගස්යාය බස්නාහිර පළාත් ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව 011 – 2074690

011 – 2078390

3. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ කෝට්ටේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 011 – 2074690

011 – 2078390

4. දෙහිවල – ගල්කිස්ස දෙහිවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 011 – 2074690

011 – 2078390

5. රත්මලාන රත්මලාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 011 – 2074690

011 – 2078390

6. හෝමාගම හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 011-2855967

011-2891177

7. කඩුවෙල කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 011-2760421

011-2742580

8. කැස්බෑව කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 011-2614225

011-2609173

9. කොලොන්නාව කොලොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 011-2572281

011-2534232

10. මහරගම මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 011-2841931

011-2844497

11. මොරටුව මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 011-2647954

011-2641302

12. පාදුක්ක පාදුක්ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 011-2858199

011-2858471

13. සීතාවක සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 036-2254275

036-2255278

 

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය – ගම්පහ

අං කොට්ඨාශය ව්‍යාපාර නාමය ලියාපදිංචිය සඳහා අදාළ ආයතනය ආයතනයේ දුරකථන අංකය
1. අත්තනගල්ල අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 033-2287500

 

2. කටාන කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 031-2238498
3. කැළණිය කැළණිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 011-2926666
4. ගම්පහ ගම්පහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 033-2222695

033-2234349

5. ජාඇල ජාඇල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 011-2236126
6. බියගම බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 011-2400314
7. දිවුලපිටිය දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 031-2246325
8. දොම්පේ දොම්පේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 033-2247456
9. මහර මහර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 011-2970713
10 මීගමුව මීගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 031-2224423
11 මිනුවන්ගොඩ මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 011-2295135
12 මීරීගම මීරීගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 033-2276372

033-2273238

13 වත්තල වත්තල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 011-2931193

 

 

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය – කළුතර

අං කොට්ඨාශය ව්‍යාපාර නාමය ලියාපදිංචිය සඳහා අදාළ ආයතනය ආයතනයේ දුරකථන අංකය
1. කළුතර කළුතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 034-2220371

034-2222569

2. දොඩංගොඩ දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 034-2280527

034-2280282

3. වළල්ලාවිට වළල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 034-2284038

 

4. අගලවත්ත අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 034-2243659
5. පානදුර පානදුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 038-2232238

038-2246340

6. හොරණ හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 034-2261238

034-2264209

7. බුලත්සිංහල බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 034-2282909

034-2283185

8. ඉංගිරිය ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 034-2296977

034-2269978

9. පාලින්දනුවර පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 034-2245783

034-2245853

10. බේරුවල බේරුවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 034-2278888

034-2276178

11. මදුරාවල මදුරාවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 034-2251068

034-2251230

12. මිල්ලනිය මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 034-2252461

034-2252415

13. බණ්ඩාරගම බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 038-2290145

038-2290124

14. මතුගම මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 034-2247508