ආරම්භක ප්‍රාග්ධනය රු. 299,999 ට අඩුනම් ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තුව
රු. 1,500.00
ආරම්භක ප්‍රාග්ධනය රු. 300,000 – රු. 499,999 අතර නම් ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තුව
රු. 2,500.00
ආරම්භක ප්‍රාග්ධනය රු. 500,000 ට වැඩිනම් ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තුව
රු.3,500.00
වෙනස්කම් ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කිරීම
රු. 3,000.00
සහතික පිටපතක් ලබා ගැනීම
රු. 1,500.00
ලිපිගොනු පරීක්ෂාව
රු.    500.00