කාර්ය මණ්ඩලය

එල්.ඒ. සමින්තා ගිමානි පෙරේරා මහත්මිය
පළාත් ව්‍යාපාර නාම රෙජිස්ට්‍රාර්
ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය.
උපුලි එල්. පිලවල මෙනවිය
පරිපාලන නිළධාරී.
යූ.එන්. සූරියආරච්චි මහත්මිය
මුල්‍ය සහකාර.
එම්. නවගමුව මහත්මිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිළධාරී.
එල්.ටී. එදිරිසිංහ මයා
සංවර්ධන නිලධාරි
ජේ.වී.එන්.එස්. ජයරත්න මිය
කළමනාකරණ සේවා නිළධාරී.
ආර්.එම්.ආර්. ලක්ශාන්ති මිය
කළමනාකරණ සේවා නිළධාරී.
ආර්.වී.සී.ආර්. රාජපක්ෂ මිය
කළමනාකරණ සේවා නිළධාරී.
ජී.එම්. ප්‍රසාදිනී මිය
කළමනාකරණ සේවා නිළධාරී.
ජී.සී.එන්. ගමගේ මිය
කළමනාකරණ සේවා නිළධාරී.
බී.ජී.කේ.සී. චම්දිමාල් මයා
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර.
ඩබ්.ඒ. චන්දිමා විජේකෝන් මිය
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර
අයි.අයි. ඉරෝෂ මයා
කාර්යාල කාර්ය සහයක.
ඒ.ඒ. චංචලා මිය
කාර්යාල කාර්ය සහයක
එම්.කේ. සමීර තරංග මයා
රියදුරු