කාර්ය මණ්ඩලය

 

  ඊ. එම්. අයි. යූ. එදිරිසිංහ මහත්මිය
පළාත් ව්‍යාපාර නාම රෙජිස්ට්‍රාර්.
  එල්. ඩී. ආර්. එච්. රුද්‍රිගූ මෙනවිය
පරිපාලන නිලධාරී.
  එම්. නවගමුව මහත්මිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර නිලධාරී
  යූ.එන්. සූරියආරච්චි මිය
කළමනාකරණ සහකාර .
  ඩබ්ලිව්.අයි.එම්.ජී. බණ්ඩාර මැණිකේ මිය
කළමනාකරණ සහකාර .
  ඒ. ඩබ්ලිව්. එම්.පී. රාජපක්ෂ මයා
කළමනාකරණ සහකාර .
  ආර්.එම්.ආර්. ලක්ශාන්ති මිය
කළමනාකරණ සහකාර .
  ඊ.එම්.කේ.එන්. ලක්මාලී මිය
කළමනාකරණසහකාර .
  ජී.ඩී.අයි. රත්නාලෝක මයා
කළමනාකරණ සහකාර.
  ආර්.වී.පී. චන්දන මයා
කළමනාකරණ සහකාර.
  ජී.සී.එන්. ගමගේ මිය
කළමනාකරණ සහකාර.
  එම්.ආර්.අමරතුංග මයා
රියදුරු.
  ආර්.ඒ.එස්.එස්.රූපසිංහ මයා
කාර්යාල කාර්ය සහයක.
  පුරප්පාඩු 01
කාර්යාල කාර්ය සහයක.