කාර්ය මණ්ඩලය

 

  එල්.ඒ. සමින්තා ගිමානි පෙරේරා මහත්මිය
පළාත් ව්‍යාපාර නාම රෙජිස්ට්‍රාර්
ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය.
  එල්. ඩී. ආර්. එච්. රුද්‍රිගූ මෙනවිය
පරිපාලන නිළධාරී.
  යූ.එන්. සූරියආරච්චි මහත්මිය
මුල්‍ය සහකාර.
  එම්. නවගමුව මහත්මිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිළධාරී.
ජේ.වී.එන්.එස්. ජයරත්න මිය
කළමනාකරණ සේවා නිළධාරී.
  ආර්.එම්.ආර්. ලක්ශාන්ති මිය
කළමනාකරණ සේවා නිළධාරී.
  ඊ.එම්.කේ.එන්. ලක්මාලී මිය
කළමනාකරණ සේවා නිළධාරී.
ආර්.වී.සී.ආර්. රාජපක්ෂ මිය
කළමනාකරණ සේවා නිළධාරී.
  ජී.එම්. ප්‍රසාදිනී මිය
කළමනාකරණ සේවා නිළධාරී.
ජී.සී.එන්. ගමගේ මිය
කළමනාකරණ සේවා නිළධාරී.
  බී.ජී.කේ.සී. චම්දිමාල් මයා
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර.
  අයි.අයි. ඉරෝෂ මයා
කාර්යාල කාර්ය සහයක.
  ඒ.ඒ. චංචලා මිය
කාර්යාල කාර්ය සහයක.
  ආර්.ඒ.ඩී. සෙනවිරත්න මයා
රියදුරු.