හැදින්වීම

13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය යටතේ 9 වන උපලේඛණයේ 1 වන ලැයිස්තුව අනුව ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්ය භාරය පළාත් සභාවලට පැවරීමත් සමග ඒ ඒ පළාත් සභා මගින් ස්වකීය පළාත තුල ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම විධිමත් කිරීම සඳහා සකස් කල ප්‍රඥප්ති අනුව කටයුතු කිරීම සඳහා මෙම දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටුවා ඇත.

ඒ අනුව 1990 අංක 04 දරන බස්නාහිර පළාත් ව්‍යාපාර නාම ප්‍රඥප්තිය 1991.01.01 දින සිට ක්‍රියාත්මක කල අතර, 2013.10.01 දින සිට, සං‍ශෝධිත 2011 අංක 5 දරන බස්නාහිර පළාතේ වෙළඳ, සංස්ථා හා සංස්ථාගත කරනු නොලැබූ වෙළඳ ආයතනයන්හි නව ව්‍යාපාර නාම ප්‍රඥප්තිය ක්‍රියාත්මක වේ.

බස්නාහිර පළාත තුළ සියළුම ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කටයුතු  නියාමනය හා සම්බන්ධීකරණයත්, ප්‍රධාන වශයෙන් තිඹිරිගස්යාය සහ කොළඹ දිස්ත්‍රිකයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වලට අයත් ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතික නිකුත් කිරීමත් මෙම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සිදු කරනු ලබන අතර, බස්නාහිර පළාත තුළ පිහිටි සෙසු  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වලට අයත් ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ කටයුතු , අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙතින් ඉටු කරවා ගැනීම සඳහා මහජනයා වෙත අවස්ථාව සලසා දී ඇත.

කාර්ය භාරය

 

   • ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීම/ අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කිරීම/ අවලංගු කිරීම/ සහතික පිටපත් නිකුත් කිරීම
   • ව්‍යාපාර නාම ලිපිගොනු සහ ලේඛන පරීක්ෂා කිරීම
   • ව්‍යාපාරික ස්ථාන පරීක්ෂාව
   • ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමට අදාළ සියළු උපදෙස් ලබාදීම ( ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ද ඇතුළුව)
   • ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීම සම්බන්ධව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත උපදෙස් ලබාදීම සහ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු
   • බස්නාහිර පළාත් සභාව තුල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල විසින් යොමු කරනු ලබන ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීම් වලට අදාළ ලිපිගොනු සම්බන්ධ ගැටළු නිරාකරණය කිරීම/ උපදෙස් ලබා දීම සහ එම ලිපිගොනු සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම
   • ඉහත කී ලියාපදිංචි කිරීම් වලට අදාළ නීතිමය කාර්යයන් හිදී, දෙපාර්තමේන්තුව නියෝජනය කිරීම.
   • රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතනයන් සහ මහජනයා විසින් ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීම සම්බන්ධව කරනු ලබන විමසීම්/ ඉල්ලීම් වලට අනුකූලව අවශ්‍ය කාර්යයන් ඉටු කිරීම.

( උදා: ත්‍රිවිධ හමුදාව, අපරාධ විමර්ශන ඒකකය, පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය, මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන අංශය, වංචා විමර්ශන ඒකකය, අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව, දේශීය/ පළාත් ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව, ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව, රේගු දෙපාර්තමේන්තුව, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව, අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය, පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය, තානාපති කාර්යාල, රාජ්‍ය/ පෞද්ගලික බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන යනාදී වශයෙන්)