තොරතුරු නිලධාරීන්

අභියාචනා නිලධාරී ඊ. එම්. අයි. යූ. එදිරිසිංහ මහත්මිය
පළාත් ව්‍යාපාර නාම රෙජිස්ට්‍රාර්
පළාත් ව්‍යාපාර නාම රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව
බස්නාහිර පළාත.
දුරකථන අංක: +94113671394
විද්‍යුත් තැපෑල: deptbnrwp@gmail.com
තොරතුරු නිලධාරී එල්. ඩී. ආර්. එච්. රුද්‍රිගූ මෙනවිය
පරිපාලන නිලධාරී
පළාත් ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
බස්නාහිර පළාත.
දුරකථන: +94113671394
විද්‍යුත් තැපෑල: deptbnrwp@gmail.com
සහය තොරතුරු නිලධාරී එම්. නවගමුව මිය
කළමනාකරණ සහකාර නිලධාරී
පළාත් ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
බස්නාහිර පළාත.
දුරකථන: +94113671394
විද්‍යුත් තැපෑල: deptbnrwp@gmail.com