තොරතුරු නිලධාරීන්

අභියාචනා නිලධාරී

එල්. ඒ. සමින්තා ගිමානි පෙරේරා මහත්මිය
පළාත් ව්‍යාපාර නාම රෙජිස්ට්‍රාර්
පළාත් ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
බස්නාහිර පළාත.
දුරකථන අංක: +94112809311
විද්‍යුත් තැපෑල: registrar@bnr.wp.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී

උපුලි එල්. පිලවල මෙනවිය
පරිපාලන නිලධාරී
පළාත් ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
බස්නාහිර පළාත.
දුරකථන: +94112809338
විද්‍යුත් තැපෑල: info@bnr.wp.gov.lk

සහය තොරතුරු නිලධාරී

එම්. නවගමුව මිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිළධාරී
පළාත් ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
බස්නාහිර පළාත.
දුරකථන: +94112809311
විද්‍යුත් තැපෑල: info@bnr.wp.gov.lk