ලිපිනය :-

පළාත් ව්‍යාපාර නාම රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව
බස්නාහිර පළාත
අංක 17,  පාගොඩ පාර, නුගේගොඩ.

සම්බන්ධ කර ගත හැකි දුරකථන අංක :-

රෙජිස්ට්‍රාර්        :     +94112809311
පොදු               :      +94112809338
ෆැක්ස්              : +94112809838
                  : +94718966466
විද්‍යුත් තැපෑල  : info@bnr.wp.gov.lk
registrar@bnr.wp.gov.lk
deptbnrwp@gmail.com