ලිපිනය :-

පළාත් ව්‍යාපාර නාම රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව
බස්නාහිර පළාත
අංක 17,  පාගොඩ පාර, නුගේගොඩ.

සම්බන්ධ කර ගත හැකි දුරකථන අංක :-

රෙජිස්ට්‍රාර්

+94112809311

පොදු

+94112809338

ෆැක්ස්

+94112809838


+94718966466

විද්‍යුත් තැපෑල

info@bnr.wp.gov.lk

deptbnrwp@gmail.com