ලිපිනය :-

පළාත් ව්‍යාපාර නාම රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව
බස්නාහිර පළාත
අංක 17,  පාගොඩ පාර, නුගේගොඩ.

සම්බන්ධ කර ගත හැකි දුරකථන අංක :-


රෙජිස්ට්‍රාර් :                       +94112809311

ෆැක්ස් :                             +94112809838

විද්‍යුත් තැපෑල :            deptbnrwp@gmail.com