දැක්ම

බස්නාහිර පළාත තුල ව්‍යාපාර නාමයක් යටතේ පවත්වාගෙන යනු ලබන සියලු ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරිම.

මෙහෙවර

බස්නාහිර පළාත තුල ව්‍යාපාර නාම යටතේ ව්‍යාපාර නාම කටයුතු ගෙන යන ආයතන හා තැනැත්තන් ලියාපදිංචි කිරිම හා එසේ ලියාපදිංචි කිරිම සදහා ගාස්තු අයකිරිම හා ඒ සම්බන්ධ වෙනත් කටයුතු ඉටුකිරිම තුලින් බස්නාහිර පළාත් ජනතාවට වෙළද හා වානිජ කටයුතු වල නිරත වීමට අවස්ථාව ලබා දීම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙහෙවර වේ.