திணைக்களம் மூலம் வழங்கப்படும் பொதுமக்களுக்கான சேவைகள்.

தனி ஆள் வியாபாரம் பதிவூ செய்தல்.

பொது வியாபாரம் பதிவூ செய்தல்.

பதிவூ செய்யப்பட்ட தனி ஆள் மற்றும் பொது வியாபாரங்களில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துதல்.

வியாபார பெயர் இரத்துச் செய்தல்.

வியாபார பெயர் ஆவணக்கோப்பு/ஆவணங்களை பரிசோதிப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் வழங்குதல்.