பணிக்குழு.

 

திரு. எச்.ஏ. சண்டிமால் பெர்னாண்டோ
மாகாண வியாபாரப் பெயர்ப் பதிவாளர்.
மிஸ். எல்.டி.ஆர்.எச். ரோட்ரிகோ
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்
திருமதி ரீ.எஸ்.எஸ். ரூபகாந்தி
முகாமைத்துவ உதவியாளர் I
திரு எம்.கே.டப்லிவ். கிறிஷாந்த
முகாமைத்துவ உதவியாளர் I
டப்லிவ்.ஐ.எம்.ஜீ. பண்டார மெனிக்கே
முகாமைத்துவ உதவியாளர் I
திரு டீ.ரீ. சில்வா
முகாமைத்துவ உதவியாளர் III
திரு டீ.ரீ. சில்வா
முகாமைத்துவ உதவியாளர் III
திரு எஸ்.ஏ.ஈ.எஸ். சுபசிங்ஹ
முகாமைத்துவ உதவியாளர் III
திரு ஆர்.வீ.பீ. சந்தன
முகாமைத்துவ உதவியாளர் III
செல்வி டீ.எஸ். ருவன் பத்திரண
முகாமைத்துவ உதவியாளர் III
திரு ஏ.டப்லிவ்.எம்.பீ. ராஜபக்ஷ
முகாமைத்துவ உதவியாளர் III
திருமதி ஈ.எம்.கே.என். லக்மாலி
முகாமைத்துவ உதவியாளர் III
திரு எம். தங்கராஜா
அலுவலக பணி உதவியாளர் I
திரு எம்.ஆர். அமரதுங்க
சாரதி
திரு ஆர்.ஏ.எஸ்.எஸ். ரூபசிங்ஹ
அலுவலக பணி உதவியாளர் I