තොරතුරු නිලධාරීන්

අභියාචනා නිලධාරී එල්. ඒ. සමින්තා ගිමානි පෙරේරා මහත්මිය
පළාත් ව්‍යාපාර නාම රෙජිස්ට්‍රාර්
පළාත් ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
බස්නාහිර පළාත.
දුරකථන අංක: +94112809311
විද්‍යුත් තැපෑල: deptbnrwp@gmail.com
තොරතුරු නිලධාරී එල්. ඩී. ආර්. එච්. රුද්‍රිගූ මෙනවිය
පරිපාලන නිලධාරී
පළාත් ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
බස්නාහිර පළාත.
දුරකථන අංක: +94112809338
විද්‍යුත් තැපෑල: deptbnrwp@gmail.com
සහය තොරතුරු නිලධාරී එම්. නවගමුව මිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිළධාරී
පළාත් ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
බස්නාහිර පළාත.
දුරකථන අංක: +94112809311
විද්‍යුත් තැපෑල: deptbnrwp@gmail.com