තොරතුරු නිලධාරීන්

අභියාචනා නිලධාරී ඩබ්.කේ.ජී.ජයසේකර මිය
පළාත් ව්‍යාපාර නාම රෙජිස්ට්‍රාර්
පළාත් ව්‍යාපාර නාම රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව
බස්නාහිර පළාත.
දුරකථන අංක: 0112074690/ 0112078390
විද්‍යුත් තැපෑල: deptbnrwp@gmail.com
තොරතුරු නිලධාරී ආර්. ඒ. ඉරේෂා ශ්‍යාමලී මිය
පරිපාලන නිලධාරී
පළාත් ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
බස්නාහිර පළාත.
දුරකථන: +94112074690/+94112078390
විද්‍යුත් තැපෑල: deptbnrwp@gmail.com