බස්නාහිර පළාතේ වෙළඳ සංස්ථා හා සංස්ථාගත කරනු නොලැබූ වෙළඳ ආයතනයන්හි ව්‍යාපාර නාම ප්‍රඥප්තිය යටතේ 2019.04.11දින සිට සංශෝධිත ගාස්තු          රු.
ප්‍රාග්ධන අයෝජනය රු.299,999- දක්වා වන ව්‍යාපාර සඳහා 1,500.00
ප්‍රාග්ධන ආයෝජනය රු300,000/- සිට රු.499,999/- දක්වා වන ව්‍යාපාර සඳහා 2,5000.00
ප්‍රාග්ධන ආයෝජනය රු.500,000/-ට වැඩි ව්‍යාපාර සඳහා 3,500.00
වෙනස්කම් ප්‍රකාශයක සහතිකයක් නිකුත් කිරීම සඳහා 3,000.00
නිකුත් කරන ලද ලේඛණයක සහතික පිටපතක් නිකුත් කිරීම සඳහා 1,500.00
ලිපි ගොණුවක් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා   500.00